ESKİŞEHİR OKULU DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:
MADDE 1 – Derneğin adı “Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği” dir. Derneğim kısa adı “Eskişehir Okulu” dur. Derneğin merkezi, Eskişehir’dir. Şubesi açılmayacaktır. Dernek, Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında tüm illerde/ ilçelerde temsilcilik açabilir, temsilci atayabilir.

Derneğin Amaçları, Çalışma Konuları
MADDE 2 – Derneğin amaçları:

Cinsiyete dayalı, sınıfsal, mekânsal, kültürel, inançsal ve yaşla ilgili her türlü ayrımcılığa karşı mücadele yürütmek ve çalışmalar yapmak.
Emekten yana, ırkçılık karşıtı, homofobik olmayan eşitlikçi bir dille kolektif, muhalif, eleştirel bilgi üretmek ve paylaşmak.
Bilimsel, laik, eşitlikçi, özgürlükçü değerler ve ilkeler temelinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak.
Evreni, yaşamı, dünyayı ve insanı daha iyi anlamak ve analiz etmek için farklı alanlarda bilimsel, akademik ve sanatsal bilgi üretmek.
Disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları desteklemek.
Toplum yararına bilim ve hizmet üretmek.
Benzer amaçlarla kurulan ulusal ve uluslararası düzeydeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve dayanışmak.
Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.
Akademik özgürlükleri, akademik sorumlulukları, bilimsel etik anlayışını, bilim insanının toplumsal sorumluluklarını ve bu bağlamda barışı, insan hak ve özgürlüklerini savunmak.
Hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek

MADDE 3 – Derneğin Çalışma Konuları:

Dernek amaçları çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıdaki çalışmaları yürütür:

1-Derneğin çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
2-Toplantı, panel, sempozyum, sergi, festival, konser, temsil, gösterim, kültürel gezi, atölye çalışmaları, kurs, seminer, konferans, yaz/kış okulları, bilim kampları, eğitim ve sertifika programları gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve projeler yürütmek,
3-Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4- Amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak,
5- Amacı doğrultusunda çalışmalarının çıktısı olarak görsel ve işitsel malzeme üretmek ve kamuoyuyla paylaşmak üzere dijital ortam da dahil olmak üzere yaymak,
6-Amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
7-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları çalıştırmak,
9-Üyeleri arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, dinleti, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12-Yurt içi ve yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak; dayanışmak ve yardımlaşmak,
13-Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri demokratik kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, mevcut platformlara katılmak ve dayanışmak.

Üyelik İşlemleri

MADDE 4 – Dernek Üyeliği:

İlgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir. Derneğin Asli ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

MADDE 5 – Asli Üye:

Derneğin bu tüzükteki amaç ve ilkelerini benimseyen herkes, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak üyelik başvurusu yapar. Dernek Yönetim Kurulu otuz gün içinde üyelik başvurusunun kabul veya reddini karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Genel üyelik şartları:

18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak
Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, gerçek veya tüzel kişilere ilişkin mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak
Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmamak
Bu tüzükte belirtilen aidatı yıllık olarak ödemekle yükümlü olmaktır.

MADDE 6 – Onursal Üye:

Derneğin ilke ve amaçlarına uygun çalışmalar yapmış gerçek veya tüzel kişiler Genel Kurul kararı ile bu unvanı alabilir. Onursal üyeler genel kurula katılıp söz alabilirler fakat oy kullanamazlar.

MADDE 7 – Aidat
Her asil üye derneğe yılda 10 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir. Üyelik aidatının yeniden belirlenmesi için Genel Kurul kararı veya Genel Kurulun vereceği yetki ile Yönetim Kurulu kararı gerekir.
Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

MADDE 8 – Üyelikten Çıkma:

Her üyenin yazılı olarak istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 9 – Üyelikten Çıkarılma:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Aldığı görevlerin gereğini sürekli yerine getirmemek,
3-Üyelik aidatını bir yıl süreyle ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Ayrımcı davranışlar içinde olmak,
6- İnsan, çevre, doğa ve canlı türlerinin hak ve özgürlüklerine yönelik suç işlemek.
7-Şiddet uygulamak veya şiddeti bir yöntem olarak benimsemek,
8-Mobing uygulamak,
9-Cinsiyetçi ve homofobik tutum ve uygulamalarda bulunmak, nefret ve ayrımcılık suçu işlemek; şiddet, taciz gibi eylemlerin faili olmak.
10-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından oluşturulacak soruşturma heyetinin yürüteceği soruşturma sonunda tespiti halinde yönetim kurulu veya genel kurul kararı ile üyelik sona erer. Dernek üyeliğinden çıkarılanlar, çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri sürerek, takip eden ilk Genel Kurula itiraz edebilir. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek üyeliğinden ayrılanlar veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Derneğin Teşkilat Yapısı ve Organları

MADDE 10 – Teşkilat Yapısı

Derneğin sadece Genel Merkez’den oluşan tek kademeli bir teşkilat yapısı vardır, şubesi yoktur. Dernek yurtiçinde veya yurtdışında gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci bulundurabilir ve/veya temsilcilikler açabilir.

MADDE 11 – Derneğin Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu’dur.

Derneğin bu organları dışında ihtiyaç görülmesi halinde amaç ve faaliyetleri kapsamında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararıyla kurullar ya da komisyonlar oluşturulabilir.

MADDE 12 – Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst karar organıdır ve derneğe kayıtlı tüm asil üyelerin katılımından oluşur.

MADDE 13 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Dernek organlarının seçilmesi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
Yönetim Kurulu tarafından dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak mevzuatı inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması
Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi ve/veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması
Derneğin fesih edilmesi
Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli hallerde görevden alınması
Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
Genel Kurula önerilen onursal üyeliklerin karara bağlanması
Değişik illerde, temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması ve temsilciliklere yetki verilmesi
Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 14 – Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurul bu tüzükte belirtilen zamanda olağan ve Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içinde, Eskişehir’de Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla, onun belirleyeceği yerde ve tarihte toplanır.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 15 – Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda sadece kendisini temsil ettiğinden, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişilik adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır.

Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Diğer kararlar oy kullananların salt çoğunluğu ile alınır.

Genel kurulda görüşülen konular, alınan kararlar, seçim sonuçları bir tutanağa yazılır ve divan kurulu üyelerince imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman, bir basın yayın ve halkla ilişkiler sekreteri belirler.
Yönetim kurulu, kurul üyelerine haber verilmesi şartıyla, yılda dört kereden az olmamak üzere her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

MADDE 17 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek
Genel Kurul gündemini hazırlamak
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurula sunmak
Genel Kurulca onaylanan bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak, çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirbaş eşya defteri, Alındı belgesi kayıt defterlerini aynı Kanun’da 11. maddenin tarif ettiği şekilde onaylatmak ve tutmak
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
Üyelik başvurularını karara bağlamak
Genel Kurulun, Dernek tüzüğünün ve ilgili dernekler mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 18 – Denetim Kurulu

Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, yılda en az bir kere denetim yapmak, denetimlerini raporlaştırmak, yönetim kuruluna ve genel kurula raporlarını sunmakla yükümlüdür.

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

Derneğin Mali İşleyişi

MADDE 19 – Derneğin Gelirleri

Üye aidatları, bağışlar, araştırma, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler, mal varlığı gelirleri, resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerin yapacakları her türlü bağışlar, yardımlar ve armağanlar.
Mesleki, kurumsal ve sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile ve sosyal-kültürel faaliyetler yoluyla sağlanacak gelirler.
Benzer amaçlı derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan alınan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler nedeniyle sağlanan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve uygulama gelirleri.

MADDE 20 – Derneğin Giderleri

Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak dernek harcamalarını yapar. Gerekli görülen durumlarda bütçe dışı harcamalar yapılabileceği gibi, bütçe fasılları arasında aktarmalar da yapılabilir. Bu takdirde ilgili durum raporda belirtilir.

MADDE 21 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile dönemsel tahmini bütçe tutarını geçmeyecek miktarda borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 22 – Tüzük Değişikliği:

Tüzük, Genel Kurulun normal ya da olağanüstü toplantılarına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin onayı ile değiştirilebilir.

MADDE 23 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Eskişehir Okulu Araştırma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin Genel Kurulca alınacak karar dışında nedenlerle kapanması/tasfiyesi halinde derneğe ait taşınır-taşınmaz tüm mallar, gelirler ve haklar 26-013-104 kütük numaralı Yaşam Bellek Özgürlük Derneği’ne aktarılır.

MADDE 24 – Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.