Zeynep Erk Emeksiz

Assoc. Prof. Zeynep Erk Emeksiz
[email protected]

Education
B.A. (1992) Anadolu ,University, Faculty of Education, Department of English Langueage Teaching , Eskişehir
M.A (1998) Anadolu University, Institute of Social Sciences, Department of English Langueage
Ph. D. (2003) Ankara University, Institute of Social Sciences , Department of Linguistics

Employment
1993-1999 Lecturer, Anadolu University
2000-2004 Research Assistant, Ankara University, Department of Linguistics
2004- 2010 Assist. Prof, Anadolu University, Department of Turkish Language and Literature
2010-2011 Visiting Prof, Duisburg Essen University, Turkistik.
2013-2017 Assoc. Prof. of Linguistics, Anadolu University, Department of Turkish Language and Linguistics
2017- Dismissed from Anadolu University by virtue of Emergency Legislation Act, no 686 because of the Piece Petition
2019- Off University- LMU Münich Spring Term Online Course
2020- PSI Humboldt Fellow, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Turkologie

Ph. Dissertation
Emeksiz, E.Z. (2003). Özgüllük ve Belirlilik, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
(Specificity and Definiteness, Unpublished dissertation)

Publications & Presentations


Publications
Emeksiz, E. Z. (2021). Visual perception verbs and degrees of certainty in Turkish: Case of Turkish seem type verbs. Dilbilim Araştırmaları [Journal of Linguistic Research] Vol 32 (2).
Emeksiz, E. Z. 2017. Eski Türkçede Çok Anlamlılık ve Bağlam: İşitme Alanı Algı Eylemleri. 30. Dilbilim Kurultay Bildiri Kitabı.
Emeksiz, E. Z. (2015). Passive clauses in Turkish academic discourse. Turkish Studies, 10 (8), 2-10.
Emeksiz, E. Z. (2015). Stance taking and passive voice in Turkish academic discourse. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 13-22.
Emeksiz, E. Z. (2011). MEB Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı programında sanat yapıtı ve yazın estetiği. Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching. Theoretische und angewandte Untersuchungen bei der Vermittlung des Türkischen (Haz.) Uzun, Leyla ve U. Bozkurt. Berlin: Die Blaue Eule.
Emeksiz, E.Z., Uzun, L., Turan, U.D., ve Keçik, İ. (2014). ‘Sosyal bilimler alanında Türkçe yazılan özgün araştırma yazılarında uslamlama türlerine göre sav şemaları’. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları: Ankara
Özsoy, S. ve Emeksiz, E. Z. (Haz.). (2011). Genel Dilbilim I. Eskişeir: AÖF Yayınları. http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/TDE305U.pdf
Özsoy, S. ve Emeksiz, E. Z. (Haz.). (2012). Genel Dilbilim II. Eskişehir: AÖF Yayınları. http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/TDE306U.pdf
Emeksiz, E. Z. (2010). Negation in Turkish. Dilbilim Araştırmaları, Vol 2.
Emeksiz, E.Z. (2009). Deontic Modality in Turkish: Pragmatic and Semantic Constraints. MITWP, 58.
Emeksiz, E. Z. (2008). Türkçede Kiplik Anamının Belirsizliği. Dil Dergisi, Vol. 141.
Emeksiz, E. Z. (2007). Bilimsel Metinlerde Uslamlama ve Sav Yapısı. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
Emeksiz, E. Z. (2006). Eylem önü konumundaki çıplak özne AÖ’lerinin belirlilik durumu. Dilbilim Araştırmaları, syf. 1-12. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
Uzun, L. ve Emeksiz, E.Z. (2006). Irrealis Modality and Discourse Structure. (İçinde) Advances in Turkish Linguistics (Haz.) Yağcıoğlu, S. ve A. C. Değer. İzmir : Dokuz Eylül Yayınları
Uzun, L. ve Emeksiz, E. Z. (2002). Türkçede -Ar biçimbiriminin anlamsal ve sözdizimsel yapısı üzerine’. İçinde König, G, Büyükkantarcıoğlu, N ve F. Karahan (Haz.) XVI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, syf 129-145. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını

Presentations
Emeksiz, E.Z. (2021). Perception verbs in Old Turkic. Mainzer Kolloquien zur Turkologie und Orientalistik, 15.06.2021, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Emeksiz, E.Z. (2021). Workshop on Turkish grammar in discourse. 27-29. January, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Emeksiz,. E.Z. (2019). ‘Yazınbilimde yapısalcı yaklaşımlar’. 10. Doğan Aksan Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Emeksiz, E.Z. (2016). Eski Türkçede çok anlamlılık ve bağlam: İşitme alanı algı eylemleri, 30. Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Emeksiz, E. Z. and Uluyüz, B. (2016). Perception verbs in Old Turkic: Text type and meaning extensions. Diachronic Corpora, Genre and Text Type, University of Nottingham.
Emeksiz, E. Z. (2015). The evolution of the visual perception verbs in Turkish: ‘gör-’ ‘görün-’ and ‘gözük’. 17th ICTL, University of Rouen, France.
Emeksiz, E.Z., Uzun, L., Turan, U.D., ve Keçik, İ. (2014). Sosyal bilimler alanında Türkçe yazılan özgün araştırma yazılarında uslamlama türlerine göre sav şemaları. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli.
Emeksiz, E. Z. (2012). Aslında in Turkish discourse. 16th ICTL, METU, Ankara.
Emeksiz, E.Z., Turan, U. D. ve L.Uzun. (2012). Epistemic stance markers and certainty in Turkish academic discourse. The Communication of Certainty and Uncertainty Conference, University of Maccerata, Italy.
Emeksiz, E. Z. (2009). Temporal structure of noun clauses in Turkish. CHRONOS 9, University of Diderot, France.
Other Publications & Presentations
Emeksiz, E.Z. Bakmak, okumak, anlamak. URL: https://elyazmalari.com/2019/06/24/bakmak-okumak-ve-anlamak-uzerine/
Emeksiz, E. Z. (2013). Romanda varoluşun romanı: Kayıp Hayaller Kitabı. (In) Efendime Söyleyeyim. (Haz) Varlık, M. İletişim Yayınları, İstanbul.
Emeksiz,E.Z. (2005). Hasan Ali Toptaş’ın eserlerinde estetik metin özellikleri. .X.Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, Kiev

Seminars
Lacanian psychoanalysis and linguistics. Circle of Psychoanalytic & Linguistic Research, 2018, Eskişehir. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6hhDmePjuQ8
Seminars on Poetics, Adımlar Sanat Evi and Uçurtma Kitap Kafe, Turkey, 2017-2019 URL: https://www.youtube.com/watch?v=kl0ZuKqOvUI
Factivity adverbs in Turkish, University of Szeged, Altaistik, 2016
Basic concepts of linguistic analysis, University of Szeged, Altaistik, 2014.
Conceptual Metaphors in a cross linguistic perspective, University oh Mainz, Department of Turkology, 2012
Turkish political discourse, INALCO, 2005

Projects

  1. Classroom discourse and text comprehension in EFL classrooms.Anadolu Üniversitesi Projesi., 1999
  2. TÖDİL Projesi Anadili Türkçe olan Tek Dilli ve İki Dilli Okul Öncesi ve İlköğretim Çağı Çocuklarında (2;0-9;0) Özgül Dil Bozukluklarını Ölçme ve Değerlendirme Çalışması: TÜBİTAK Proje no: 109K001
  3. Cost Action IS0804, Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment
  4. Sosyal Bilimlerde Yazılan Türkçe Bilimsel Metinlerde Kanıtlama Eylemi ve Retorik Sunumlar. TÜBİTAK Projesi, 2010
  5. Eski Türkçede Algı Eylemleri ve Çok Anlamlılık, BAP Anadolu Üniversitesi, 1503E120, 2016-
  6. Türkçede ve Arapçada Söylem Belirteçlerinin Karşılaştırmalı Betimlemesi, 1604E156 BAP Tez Projesi, Yürütücü, 2016-
  7. Perception verbs from Old Turkic to Old Anatolian Turkic, Humboldt

Advising for M.A Thesis
Çalışır, Sevgi. (2007). Türkçe bilimsel metinlerde olumsuzluk. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Corga, Ezgi. (2011). Kutadgu Bilig’de addan türemiş eylemlerin sözcüksel görünüşü. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kyriaki Mystridou. (2015). Türkiye Türkçesinde bilgisellik kipliği ve kesinlik dereceleri. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Işik, Murat. (2016). Türkiye türkçesindeki algı eylemlerinde görülen kavramsal eğretilemeler. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses Taught
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
2020 Winter Term- Perception Verbs in Old Turkic, Universitat Mainz Turkologie
2020 Summer Term- Readings in Turkish Semantics, Universitat Mainz Turkologie

Off-University – LMU Münich 2019 Spring Term
2019 Spring Term- Contemporary Turkish Literature

Anadolu University, Department of Turkish Language and Literature, 2003-2016
TDE 221 -222 Genel Dilbilim I ve II (General Linguistics I and II)
TDE 410 Söylem Çözümlemesi (Discourse Analysis)
TDE 224 Anlambilime Giriş (Introduction to Semantics)
TDE229 Dil Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler (Research Techniques in Linguistic Analysis)
EDB 222 Edebiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler ((Research Techniques in Literary Analysis)
TDE 537 Kuramsal Dilbilim ( Teorethical Linguistics)

2010-2011 Duisburg Essen, Turkistik
Theorien und Modelle de Literaturwissenschft
Textanalyse und Interpretation
Literaturkrtik
Syntax
Semantik
Textlinguistik
Linguistik und Nachbardisziplinen

Research Interests & Topics
Semantics, Discourse Analysis, Historical linguistics, Structuralism, Post structuralism and Literary theories, Specificity and definiteness in Turkish, Modality in world languages, Negation, Argumentation in scientific texts, Polysemy and perception verbs, discourse adverbs.


Membership
Eskişehir Okulu (School of Eskişehir)
Eğitim Sen (Education and Science Workers’ Union)
Yaşam Bellek Özgürlük (Life, Memory and Freedom, a civil society organization)
Linguistlist